Livet gennem tiderne

Fra Tider:  Da fortid var nutid

Sønderskov Venø

Herved påbegyndte et uafbrudt 171 årig slægtsepoke 1831-2002 på Venø, da min tipoldefar Jens Riis Pedersen i 1831 fik sit første ægteskab med enke på Sønderskov Eva Marie Anthonisdatter.

Herunder nævnte boopgørelse ved slægtsforsker af efterslægten til Eva Marie Forsteher

Dokumenthoved

Underskrifter og segl på hovedside


Tillægsdokument med underskrifter

Uddrag af dokument vedr. forhandlingsproceduren af Wenøe Sogns Konge, Korn og Qvægtiende, fra Wolstrup til Jens Riis Pedersen af Sønderskou på Wenøe.

Der må tages forbehold for tolkning af dokumentet, da denne af ælde ved sammenlægning og krøllet, flere steder har været vanskelig at tyde skriften ved.

Dokumentet er skrevet på datidens normale dokumentpapir som herunder vist ved dokumenthoved, underskrifter ved afslutning og segl, samt underskrifter ved et tillægsdokument.     Dateret 14 og 18. Juni 1832


Jeg under Tegned Øllegaard Sophie Skow fød de Grib, Enke efter Salig hr. Etatsraad Mogens Christian Skow, som ifølge Skjøde fra Majorinde Høgh og hr. Capitain Christen de Linde til Møltrup af Dato 21.feb 1786 var Ejer af Wolstrup Gaard Gods og øvrige Underliggende heriblandt efter den Skjøtt vedhæftede Jordbog, forfattet den 20.feb 1786 og lagt på Nørre Jyllands Landsting den 15. Marts 1786, findes anført Wenøe Sogns Konge Korn og Qvægtiende, omsat til Hartkorn 3 Tdr 2 Skp 1 Fj 1 4/5 Album og ligeså Wenøe Kirke med Korn og Qvægtiende omsat til Hartkorn ligeledes 3 Tdr 2 Skp 1 Fj 1 4/5 Album, til ---- ------, som nuværende Eierinde af foranbenævnte Wenøe Sogns Konge Kirke Korn og Qvægtiende Par en foli Matrikel Hartkorn, som anført og skal tiendegivende Hartkorn 83 Tdr 6 Skp 2 Fj 2 Album, en jeg ifølge oprettet og kongelig allernådigst konfirmeret Testamente af 5.sept 1783 imellem mig og Min salig afdøde Mand, er i uindskrænket Besiddelse et ---- ------ Bo, at have solgt og ------- ligesom jeg siger sælger Skjøtt og ------ ------ til Welagte Mand hr. Jens Riis Pedersen af Sønderskou på Wenøe, benævnte Wenøe Sogns konge Kirke Korn og Qvægtiende af Sognets tiende Part Hartkorn 83 Tdr 6 Skp 2Fj 2 Album, som er fundet foli Matrikel hartkorn for 6 Tdr 4 Skp 3 Fj ¾ Album, alt funden mundtlig vurderet Kjøbesum 1100 Rbd -- Sølv, siger Elleve Hundred Rigsbankdaler -- Sølv.
Det anmærkes, at Kjøberen er pligtig til at imodtage Det tiendetjent Hartkorn som det ifør nøjagtigt angivet som det…….(herefter en del uforståelig skrift)

Og da nu Kjøberen har betalt mig denne Sum og påtaget sig alle af den solgte Ejendom fra --- ------ ------ Afgifter med Undtagelse af 1.st. Halvår Kongelige Skatter, som uden ------ er forfaldne eller i Fremtiden forfaldt, heriblandt Landskatte--- ---- bemeldte Ejendom, således som jeg ---- har ---- herefter med Herligheder og Rettigheder Pligter
og B------- tilhøre Ejendom Jens Riis Pedersen af Sønderskou , som et Kjøb jeg efter Loven er pligtig til at ----- Ham. I --------- Skjøde som Kjøberen har B---- ---- af mig udført underskrevet og forseglet.


Wolstrup den 14.de Juni 1832

Øllegaard Sophie Skou----------Ulæselig underskrift
Fød de Grib

Til Witterlighed
Christen Jensen ----------Christen Christensen

Øllegaard Sophie Skou, Fød de Grib: